RIT vokser og udvider til Vejle

Læs på danskAuf deutsch lesenRead in English

DK

Pr. 1. marts 2022 har RIT opkøbt virksomheden IT-GlobalView, som siden 2001 har leveret IT-løsninger til små- og mellemstore virksomheder i Danmark samt internationalt. IT-GlobalView vil fortsætte med at yde samme gode service for deres kunder – blot under et nyt navn.

Hos RIT er vi glade for at kunne byde velkommen til medarbejderne i IT-GlobalView, og vi glæder os til et stærkt samarbejde – ikke kun med vores nye kolleger, men også med kunderne.

Samme gode service

Opkøbet af IT-GlobalView bringer en lang række fordele med sig. Først og fremmest betyder det, at RIT får en lokation i Vejle, hvorfra vores konsulenter kan hjælpe en lang række virksomheder i både Aarhus-området og i Trekantsområdet samt resten af vores danske og internationale kunder.

Derudover vil der være en lang række gode synergieffekter mellem de opgaver, som vi løser i fællesskab. Vi vil fortsat tilbyde blandt andet hosting af servere og applikationer, vedligeholdelse og drift af servere, netværk og applikationer samt hel eller delvis håndtering af virksomhedernes IT-drift. IT-sikkerhed vil naturligvis stadig være et vigtigt emne for RIT.

Kunderne vil få løst de opgaver, de altid har kunne få løst af både IT-GlobalView og RIT. Hos RIT vil vi arbejde videre med den struktur, vi har skabt, og vi vil kunne introducere flere automatiserede processer, som alle kunderne vil kunne nyde godt af. Vi hilser både nye kolleger og kunder varmt velkommen i RIT-familien,
udtaler Mads Møller Pedersen, direktør i RIT A/S.

Endeligt betyder opkøbet, at vi er flere hænder til at servicere vores eksisterende og nye kunder. Vi er nu 35 kompetente systemkonsulenter og IT-supportere, som kan udføre og tage ansvaret for samlede og komplekse opgaver inden for IT-løsninger og drift.

Alle eksisterende kunder hos IT-GlobalView vil stadig kunne få hjælp ved at kontakte RIT Helpdesk på 87 36 88 99 eller helpdesk@rit.dk. IT-GlobalViews eksisterende telefonnummer og e-mail samt helpdesk vil også fortsat blive besvaret.

Vi gør en forskel

Hos RIT brænder vi for at hjælpe virksomheder med deres IT, så de blot kan læne sig tilbage og sige ”Vores IT virker bare”. Vi er uafhængige og kan derfor også rådgive og implementere on-premise-, hosting-, cloud- samt hybridløsninger. Derfor kan vi også hjælpe med at finde frem til den kombination, der passer bedst til vores kunders aktuelle behov.

Vi har et tæt samarbejde med vores kunder, som har deres egen faste kontaktperson, der kender virksomhedens IT-infrastruktur. Det gør os i stand til altid at tilbyde de løsninger, som vores kunder får bedst gavn af.

Hvis du vil have et overblik over nogle af de områder, som vi kan hjælpe din virksomhed med, har vi samlet et par links herunder, hvor du kan læse mere. Du er også velkommen til at kontakte os på telefon 70 22 21 80 eller udfylde kontaktformularen nederst på siden, hvis du vil have en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Læs mere om:

  * = Obligatorisk felt

  DE

  RIT wächst und expandiert nach Vejle

  Zum 1. März 2022 hat RIT das Unternehmen IT-GlobalView übernommen, das seit 2001 IT-Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen in Dänemark und international anbietet. Auch in Zukunft wird IT-GlobalView seinen Kunden den gleichen hervorragenden Service bieten – nur jetzt unter einem neuen Namen.

  Wir bei RIT heißen die Mitarbeiter von IT-GlobalView herzlich willkommen und wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit – nicht nur mit unseren neuen Kollegen, sondern auch mit unseren Kunden.

  Der gleiche gute Service

  Die Übernahme von IT-GlobalView bringt eine ganze Reihe von Vorteilen mit sich. RIT erhält damit einen Standort in Vejle, von dem aus unsere Berater eine Vielzahl von Unternehmen im Raum Aarhus und in der Dreiecksregion sowie andere dänische und internationale Kunden unterstützen können.

  Darüber hinaus ergeben sich eine Reihe von hervorragenden Synergieeffekten bei den Aufgaben, die wir gemeinsam lösen werden. Wir werden weiterhin u. a. das Hosting von Servern und Anwendungen, die Wartung und den Betrieb von Servern, Netzwerken und Anwendungen anbieten, sowie die vollständige oder teilweise Übernahme des IT-Betriebs von Unternehmen. Selbstverständlich bleibt die IT-Sicherheit auch in Zukunft ein wichtiges Thema für RIT.

  Wir werden unseren Kunden die gleichen Lösungen anbieten, die sie schon immer von IT-GlobalView und RIT erhalten haben. Wir bei RIT werden weiterhin mit der Struktur arbeiten, die wir geschaffen haben, und wir werden in der Lage sein, verstärkt automatisierte Prozesse einzuführen, von denen alle Kunden profitieren. Wir heißen sowohl die neuen Kollegen als auch die Kunden in der RIT-Familie herzlich willkommen“,
  erklärt Mads Møller Pedersen, Geschäftsführer von RIT A/S.

  Und schließlich bedeutet die Firmenübernahme, dass wir nun mehr Personal haben, das unsere bestehenden und neuen Kunden bedient. Unser Team besteht jetzt aus 35 kompetenten Systemberatern und IT-Supportern, die umfassende und komplexe Aufgaben im Bereich IT-Lösungen und IT-Betrieb durchführen und verantworten können.

  Alle bestehenden Kunden von IT-GlobalView erhalten nach wie vor Unterstützung, indem sie sich unter der Telefonnummer +45 87 36 88 99 oder der E-Mail-Adresse helpdesk@rit.dk an den RIT Helpdesk wenden. Die bestehende Telefonnummer von IT-GlobalView sowie deren E-Mail und Helpdesk sind auch weiterhin erreichbar.

  Wir bewirken einen Unterschied

  Wir von RIT haben es uns zur Aufgabe gemacht, Unternehmen bei ihrer IT zu unterstützen, damit sie sich zurücklehnen und sagen können: „Unsere IT läuft“. Da wir unabhängig sind, können wir auch die Beratung und Implementierung von On-Premise-, Hosting-, Cloud- und Hybrid-Lösungen übernehmen. Damit sind wir in der Lage, eine Kombination zu finden, die den aktuellen Bedürfnissen unserer Kunden im Einzelfall am besten entspricht.

  Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, die jeweils ihren eigenen Ansprechpartner haben, der die IT-Infrastruktur des Unternehmens kennt. Auf diese Weise können wir immer die besten Lösungen anbieten, von denen unsere Kunden am stärksten profitieren.

  Einige der Bereiche, in denen wir Sie unterstützen können, haben wir unten als Links zusammengestellt, unter denen Sie mehr über unsere Leistungen erfahren. Sie können uns auch gerne unter +45 70 22 21 80 anrufen oder das Kontaktformular am Ende der Seite ausfüllen, wenn Sie sich in einem unverbindlichen Gespräch darüber informieren möchten, wie wir Ihnen helfen können.

  Erfahren Sie (in dänischer Sprache) mehr über:

   * = Obligatorisk felt

   EN

   RIT grows and expands to Vejle

   On 1 March 2022, RIT acquired IT-GlobalView, which since 2001 has supplied IT solutions to small and medium-sized enterprises in Denmark and abroad. IT-GlobalView will continue to provide the same outstanding service for its clients – just under a new name.

   At RIT, we are delighted to be welcoming IT-GlobalView’s employees, and we are looking forward to a strong collaboration – not just with our new colleagues, but also with our new clients.

   Same outstanding service

   The acquisition of IT-GlobalView brings many benefits. First, it means that RIT has an office with an address in Vejle from which our consultants can serve a wide range of companies in both the Aarhus area and Triangle Region Denmark as well as our other Danish and international clients.

   In addition, there will be a wide range of positive synergies to be gained from solving tasks together. We will continue, for example, to host servers and applications, maintain and operate servers, networks and applications and handle companies’ IT operations, either in full or in part. IT security will, of course, still be an important area for RIT.

   Clients will be able to have the tasks solved which they have always had solved by both IT-GlobalView and RIT. At RIT, we will continue to develop our existing structure, and we will be able to introduce more automated processes for the benefit all our clients. We warmly welcome our new colleagues and clients to the RIT family,”
   says Mads Møller Pedersen, CEO of RIT A/S.

   Finally, the acquisition means that more hands are available to service our existing and new clients. We now have 35 highly skilled system consultants and IT supporters who can execute and assume responsibility for wide-ranging and complex tasks within IT solutions and operations.

   All existing clients at IT-GlobalView can still obtain help by contacting the RIT Helpdesk by phone on +45 8736 8899 or by email at helpdesk@rit.dk. IT-GlobalView’s existing telephone number, email and help desk will also continue to be answered.

   We make a difference

   At RIT, we are passionate about helping companies with their IT, so they can simply sit back and say “Our IT works just fine”. We are independent, and can therefore advise and implement on site as well as offering hosting, cloud solutions and hybrid solutions. Therefore, we can also assist in finding the right combination that best matches our client’s current needs.

   We work closely with our clients, who have their own contact who is familiar with the company’s IT infrastructure. This enables us to always offer the best solutions, and from which our clients will benefit.

   If you would like to see some of the areas in which we can help your business, we have compiled a short list of relevant links below. You are also welcome to contact us by phone on +45 7022 2180, or simply complete the contact form at the bottom of the page if you would like a non-binding talk about how we can help you.

   Read more (in Danish) about:

    * = Obligatorisk felt

     Vi sender vores folder om IT-sikkerhed til dig inden for få minutter.     Se privatlivspolitikken her.